Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden NEDERLAND PRIJSBEWUST.NL

Artikel 1 Definities

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 Toepasselijkheid

Artikel 4 Dienstverlening en aansprakelijkheid Nederland Prijsbewustt

Artikel 5 De Koopovereenkomst

Artikel 6 Herroepingsrecht

Artikel 7 Vergoeding en betaling

Artikel 8 Klachtenregeling

Artikel 9 Klantaccount

Artikel 10 Bestelling

Artikel 11 Informatie en gebruik gegevens

Artikel 12 Privacy en gebruik van klantdata

Artikel 13 Diversen

Artikel 14 Toepasselijk recht


Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden:   Deze algemene voorwaarden, ongeacht de manier waarop ze kenbaar worden gemaakt;
Partner:        De natuurlijke persoon of rechtspersoon die op de Website(s) van Nederland Prijsbewust zijn producten en/of diensten aanbiedt aan de consument;    
Consument:      De natuurlijke persoon die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf;  
Koper:  De Consument die een Koopovereenkomst aangaat met een Partner via de Website(s) van Nederland Prijsbewust; 
Productinformatie:      Informatie met betrekking tot het product, de dienst, de prijs en de organisatie van de Partner, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen een logo of merk van de Partner en een hyperlink naar de website van de Partner, welke informatie wordt geplaatst op de Website(s);     
Aankooporder:   Een bestelling die Koper plaatst via het platform van Nederland Prijsbewust bij Partner;   
Dag:    Kalenderdag;   
Koopovereenkomst:       Een overeenkomst op afstand, zijnde een koopovereenkomst, waarbij in het kader van een door de Partner georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;       
Techniek voor communicatie op afstand:     Een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Koper en Partner gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;       
Mijn.NEDERLAND PRIJSBEWUST: Onderdeel van de Website waar een Koper een account kan aanmaken en zijn gegevens en bestelling(en) kan inzien en beheren;     
Website(s):     De websites (inclusief alle subdomeinen) NEDERLAND PRIJSBEWUST.NL en (affiliate) partnerwebsites van Nederland Prijsbewust;    
Nederland Prijsbewust:      Geregistreerd als Eenmanszaak bij KVK Breda 
Herroepingsrecht:       De mogelijkheid voor de Koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand zoals neergelegd in artikel 7:46d van het Burgerlijk Wetboek;  
Bedenktijd      De termijn waarbinnen de Koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;    

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer
NEDERLAND PRIJSBEWUST.NL

Vestigingsadres (tevens bezoekadres):
Lange weide 114
4827 MC Breda
Telefoonnummer: +31 (0)6 199 109 12     
Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:30 uur 
E-mailadres: info@Nederland Prijsbewust.nl    
KvK-nummer: 20098194       
BTW-identificatienummer: NL155392931.B.01     
Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 9 april 2012

Artikel 3 Toepasselijkheid
3.1 Deze voorwaarden (hierna: “ Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing het gebruik van de Website(s) en de bestelling van producten van Partners door Kopers via de Websites). Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens te raadplegen via : http://www.nederlandprijsbewust.nl/contents/algemene_voorwaarden/
3.2 Iedere Koper die een bestelling van een product dat door een Partner wordt aangeboden op de Websites plaatst, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
3.3 Van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
3.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Nederland Prijsbewust worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door Nederland Prijsbewust ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Partners.
3.5 Nederland Prijsbewust heeft het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing zodra deze op de Website(s) zijn gepubliceerd. Indien Koper nadien een bestelling plaatst voor een product zoals aangeboden door Partner, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Het is daarom raadzaam om deze Algemene Voorwaarden te raadplegen alvorens een bestelling voor een product van Partner te plaatsen.

Artikel 4 Dienstverlening en aansprakelijkheid Nederland Prijsbewust
4.1 Nederland Prijsbewust biedt slechts een online platform dat Partners in staat stelt om producten aan te bieden en Kopers in staat stelt deze te bestellen. Koper erkent dat de Koopovereenkomst tot stand komt tussen Koper en Partner (de derde partij die het product/ de producten via de Website(s) ter verkoop aanbiedt) en dat Nederland Prijsbewust geen partij bij de Koopovereenkomst is en/of wordt. Nederland Prijsbewust garandeert niet dat Partners daadwerkelijk, volledig en/of correct uitvoering geven aan de (koop)overeenkomst en de Algemene Voorwaarden.
4.2 Nederland Prijsbewust kan geen controle uitoefenen over en biedt geen garanties ten aanzien van de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de Productinformatie en/of de kwaliteit of veiligheid van producten die Koper van Partner afneemt via Nederland Prijsbewust, en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
4.3 Nederland Prijsbewust is jegens Koper op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige tekortkoming van Partner in nakoming van de Koopovereenkomst en/of voor enig ander doen of nalaten door Partner.
4.4 Nederland Prijsbewust streeft ernaar de meest actuele Productinformatie te plaatsen op Website(s). Het kan echter voorkomen dat het een aantal dagen duurt voordat de meest actuele Productinformatie daadwerkelijk geplaatst wordt. Nederland Prijsbewust is niet aansprakelijk voor de eventueel nadelige gevolgen hiervan. .
4.5 Nederland Prijsbewust kan niet garanderen dat Koper te allen tijde gebruik kan maken van de Website(s) en de dienstverlening van Nederland Prijsbewust. Nederland Prijsbewust staat er niet voor in dat de Website(s) altijd beschikbaar is/zijn en ongestoord werkt/werken. Storingen in de Website(s) en de dienstverlening kunnen onder meer optreden als gevolg van storingen in de internetverbindingen of in het elektriciteitsnetwerk. Nederland Prijsbewust is nimmer aansprakelijk voor het niet of niet naar behoren functioneren van de Website(s) en het Mijn.Nederland Prijsbewust-account.
4.6 Nederland Prijsbewust is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, de Website(s) (al dan niet tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de dienstverlening.
4.7 Nederland Prijsbewust is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website(s) aan te brengen.
4.8 Nederland Prijsbewust is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van Partner op de Website(s) te wijzigen of op te schorten.
4.9 Elke aan Koper meegedeelde termijnen (inclusief leveringstermijnen) en data zijn slechts schattingen en betreffen geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen.
4.10 Nederland Prijsbewust is gerechtigd om bij de uitvoering van haar diensten derden in te schakelen.

Artikel 5 De Koopovereenkomst
5.1 De Koopovereenkomst komt tot stand indien en zodra de Partner de Aankooporder heeft bevestigd. Totdat Partner de Aankooporder heeft bevestigd, kan Koper de Aankooporder annuleren.
5.2 Bij vragen en/of klachten over de door Koper bestelde producten van Partners, dient de Koper zich rechtstreeks te wenden tot de Partner. Nederland Prijsbewust kan hier indien nodig in bemiddelen. De Koper dient dan een klacht/vraag in via http://www.nederlandprijsbewust.nl/contents/contact Nederland Prijsbewust zorgt ervoor dat de vraag in behandeling wordt genomen en schakelt hierbij de hulp in van Partner. Nederland Prijsbewust is echter niet verantwoordelijk voor de tijdige reactie van vragen of klachten nu zij hiervoor afhankelijk is van Partner
5.3 Koper verplicht zich de levervoorwaarden en/of algemene voorwaarden van de Partner(s) waarvan hij een of meerdere producten via de Website van Nederland Prijsbewust afneemt, te lezen.
5.4 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Nederland Prijsbewust passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien Koper elektronisch kan betalen, neemt Nederland Prijsbewust daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht.
5.5 Nederland Prijsbewust kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, als ook van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Koopovereenkomst. Nederland Prijsbewust is gerechtigd een Aankooporder te annuleren.
5.6 Nederland Prijsbewust zal bij het product aan Koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door Koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. de contactgegevens van Partner en Nederland Prijsbewust waar Koper met klachten en vragen terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop Koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 5 lid 3 opgenomen gegevens, tenzij Nederland Prijsbewust deze gegevens al aan Koper heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
5.7 De in het vorige lid bedoelde informatie is afkomstig van Partner, Nederland Prijsbewust staat er niet voor in dat deze informatie correct of volledig is.

Artikel 6 Herroepingsrecht
6.1 Bij de aankoop van producten heeft Koper de mogelijkheid, behoudens de beperkingen gesteld bij wet, de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens Koper.
6.2 Tijdens deze termijn zal Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
6.3 Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik wil maken, neemt hij direct contact op met de Partner en meldt aan de Partner dat Koper gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht.
6.4 Koper retourneert het product zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 30 dagen nadat hij op grond van het eerste lid de Koopovereenkomst heeft ontbonden, met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk in de originele staat en verpakking aan Partner, conform de door Partner verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6.5 Indien Koper een bedrag betaald heeft, zal Partner dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat het Product aan Partner is teruggezonden, terugbetalen.

Artikel 7 Vergoeding en betaling
7.1 Koper betaald direct aan de Partner(s) en dus niet aan Nederland Prijsbewust voor de geleverde diensten.
7.2 Partner zal vorderingen op Koper behandelen conform haar normale incassobeleid.
7.3 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door Koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het verstrijken van het Herroepingsrecht. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat Koper de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

Artikel 8
Klachtenregeling
8.1 Indien Koper een klacht heeft, dient hij dit eerst voor te leggen aan Opdrachtgever. Indien dit niet tot een oplossing leidt, mag Koper de klacht melden bij Nederland Prijsbewust. Nederland Prijsbewust zal dan bemiddelen tussen Koper en Opdrachtgever.
8.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat Koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend bij Nederland Prijsbewust.
8.3 Bij Nederland Prijsbewust ingediende klachten worden binnen 14 dagen behandeld en teruggekoppeld aan Klant en Partner. Nederland Prijsbewust bemiddelt alleen, indien of de Klant en of de Partner niet akkoord gaan dienen zij zelf tot een oplossing te komen of hun geschil voorleggen aan de rechter. Nederland Prijsbewust is hier geen partij in.

Artikel 9 Klantaccount
9.1 Koper dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen:
a. Koper dient een Mijn.Nederland Prijsbewust-account bij Nederland Prijsbewust te hebben;
b. Koper is minimaal 18 jaar oud;
c. Koper is per e-mail bereikbaar;
d. Koper is wonend in Nederland.
9.2 Koper is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. Nederland Prijsbewust raadt Koper daarom aan om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden.
9.3 Koper is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn Mijn.Nederland Prijsbewust -account.
9.4 Koper verklaart in overeenstemming te handelen met de Algemene Voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving.
9.5 Koper is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van zijn Mijn.Nederland Prijsbewust-account, en voor de juistheid van de gegevens in zijn Mijn.Nederland Prijsbewust-account.

Artikel 10 Bestelling
10.1 Koper kan via het bestelproces via Nederland Prijsbewust een bestelling (‘Aankooporder’) plaatsen voor een product dat door Partner wordt aangeboden.
10.2 De Aankooporder zal vervolgens worden verwerkt in overeenstemming met het bepaalde in de levervoorwaarden van Partner.
10.3 Koper ontvangt van Partner de pakbon en de factuur.
10.4 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien Koper al hetgeen Koper terzake van de betreffende bestelling verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 11
Informatie en gebruik gegevens
11.1 Koper zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat Koper tijdig kennis kan nemen van door Nederland Prijsbewust en/of de Partner aan Koper verzonden informatie.
11.2 Nederland Prijsbewust is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.
11.3 Koper staat ervoor in dat alle door hem verstrekte informatie juist en niet misleidend is. Koper onthoudt zich van het vermelden van beledigende, bedreigende, schadelijke en lasterlijke informatie.
11.4 Koper verklaart dat hij, indien hij deelneemt aan het reviewsysteem van Nederland Prijsbewust, dit te goeder trouw zal doen. Koper zal zich onthouden van het verstrekken en/of vermelden van beledigende, bedreigende en lasterlijke informatie. Nederland Prijsbewust is te allen tijde gerechtigd om bepaalde informatie niet op de Website op te nemen dan wel deze te verwijderen.

Artikel 12
Privacy en gebruik van klantdata
12.1 Nederland Prijsbewust heeft het recht de klantdata te gebruiken om haar diensten naar Koper te verbeteren. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Lees voor meer informatie het privacybeleid  van Nederland Prijsbewust.
12.2 Teneinde die dienst uit te kunnen voeren, is Nederland Prijsbewust gerechtigd om het e-mailadres en overige contactgegevens te delen met Partner. Daarnaast geeft Koper aan Nederland Prijsbewust toestemming om deze gegevens te delen met de dochterondernemingen van Nederland Prijsbewust.
12.3 Nederland Prijsbewust houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en overige privacywetgeving stellen. In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.
12.4 Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hebben Kopers, Partners en Bezoekers het recht alle gegevens die Nederland Prijsbewust over u heeft verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. U kunt zich hiervoor wenden tot info@Nederland Prijsbewust.nl

Artikel 13 Diversen
13.1 Nederland Prijsbewust is gerechtigd om bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen of in te trekken dan wel het gebruik van het Mijn.Nederland Prijsbewust-account te blokkeren of de mogelijkheid om via Nederland Prijsbewust artikelen van Partners te bestellen, te ontzeggen of te beperken, afhankelijk van het handelsverleden van Koper; dit uitsluitend ter beoordeling van Nederland Prijsbewust.
13.2 Wanneer door Nederland Prijsbewust gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen. Koper kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat Nederland Prijsbewust de Algemene Voorwaarden op enig moment soepel toepast of heeft toegepast.
13.3 Indien een of meer van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden of van de procedureregels in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Nederland Prijsbewust vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling.
13.4 Nederland Prijsbewust is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van Partners op de Website(s) niet langer ter beschikking te stellen.

Artikel 14 Toepasselijk recht
14.1 Op de Algemene Voorwaarden, het (ver)kopen van artikelen door Partners via de Nederland Prijsbewust Website(s) en de Koopovereenkomst tussen Koper en Partner is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Breda.